PEMETAAN DSP MATEMATIK TINGKATAN 2

PEMETAAN  DSP MATEMATIK  TINGKATAN  2

BIDANG

PENYATAAN STANDARD

KOD / PENYATAAN    EVIDEN

RUJUKAN KBSM

 

TARIKH PELAKSANAAN

CATATAN

 

BAB 1

 

NOMBOR BERARAH

B2D1   Memahami konsep nombor   berarah B2D1E1Membanding dan menyusun tertib nombor   perpuluhan. ms2 1.4i
B3D1   Melakukan operasi kepada   nombor terarah B3D1E1Melakukan operasi :   a)  darab

b)  bahagi

yang melibatkan dua integer   ke atas integer.

ms1 1.1i, 1.1iii
B3D1E2Membanding dan menyusun   pecahan secara tertib. ms1 1.3i
B3D1E3   Melakukan operasi tambah atau   tolak atau darab atau bahagi ke atas :           a)  pecahan.

b)  perpuluhan.

c)  dua nombor berarah.

ms1ms2 1.3ii1.4ii,

1.5i

B4D1   Mengendalikan operasi   gabungan dalam konteks nombor terarah B4D1E1Menyelesaikan masalah   melibatkan operasi:

a)      darab

b)      bahagi

bagi integer.

ms1 1.1ii, 1.1iv 
B4D1E2   Melakukan pengiraan   melibatkan gabungan operasi:

a)      tambah dan   tolak

b)      darab dan   bahagi

bagi integer.

ms1 1.2i
B4D1E3Melakukan pengiraan   melibatkan gabungan dua atau lebih operasi dalam nombor berarah dengan   penggunaan kurungan. ms2 1.5ii

 

B5D1   Membuat penyelesaian masalah   melibatkan gabungan operasi dalam konteks nombor terarah B5D1E1   Menyelesaikan masalah yang   melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian   bagi integer termasuk penggunaan kurungan dalam konteks nombor berarah. ms1ms2 1.2ii1.5iii

 

BAB 2

 

KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA   TIGA, PUNCA KUASA TIGA

B1D1   Mengetahui asas nombor kuasa dan nombor punca kuasa B1D1E1   Menyatakan

 •   nombor yang   didarabkan dengan diri sendiri sebagai nombor kuasa dua dan sebaliknya
 •   nombor yang   didarabkan dengan diri sendiri dua kali sebagai nombor kuasa tiga dan   sebaliknya.
ms4ms6 2.1i2.3i

 

B2D2   Memahami nilai kuasa dua,   kuasa tiga, punca kuasa dua dan punca kuasa tiga B2D2E1   Mencari nilai atau anggaran   nilai

 •   kuasa dua suatu   nombor
 •   punca kuasa dua   suatu nombor
 •   kuasa tiga   suatu nombor
 •   punca kuasa   tiga suatu nombor dengan / tanpa kalkulator
B2D2E2Menentukan hubungkait di   antara

 •   kuasa dua dan   punca kuasa dua
 •   kuasa tiga dan   punca kuasa tiga
B3D2   Melakukan operasi asas   berkaitan nombor kuasa dua dan punca kuasa B3D2E1   Menentukan :

 •   nilai-nilai   kuasa dua sempurna.
 •   sama ada suatu   nombor itu merupakan nilai kuasa dua sempurna
 •   nilai punca   kuasa dua bagi kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator
B3D2E2Melakukan operasi darab ke   atas dua punca kuasa dua bagi :    a)  dua nombor yang sama.

b)  dua nombor yang berlainan.

B4D2   Membuat pengiraan dalam   konteks nombor kuasa dan nombor punca kuasa B4D2E1Melakukan pengiraan   melibatkan :

a)      kuasa dua suatu   nombor.

a)      kuasa dua dan   punca kuasa dua.

B4D2E2Melakukan pengiraan   melibatkan :

a)      kuasa tiga   suatu nombor.

b)    kuasa tiga dan punca kuasa   tiga.

B5D2   Membuat penyelesaian masalah   melibatkan operasi gabungan dalam konteks nombor kuasa dan nombor punca kuasa B5D2E1Melakukan pengiraan yang   melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan gabungan   operasi ke atas kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa ms8 2.4vi2.4vii

 

BAB 3

 

UNGKAPAN   ALGEBRA II

B1D2   Mengetahui asas ungkapan   algebra B1D2E1Menyatakan

 •   pembolehubah   dalam sebutan algebra dalam dua pembolehubah atau lebih
 •   ungkapan   algebra dalam dua atau lebih pembolehubah
 •   bilangan   sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi dalam dua atau lebih pembolehubah.
ms9ms10 3.1i3.3ii

3.3iii

B2D3   Memahami ungkapan algebra B2D3E1Menyatakan

 •   sebutan algebra   dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah dengan   suatu nombor.
 •   pekali dalam   sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.
 •   sebutan serupa   dan sebutan tidak serupa dalam dua pembolehubah atau lebih.
 •   sebutan serupa   untuk sebutan algebra yang diberi.

 

ms9 3.1ii3.1iii

3.1iv

3.1v

B2D3E2 Menulis ungkapan   algebra bagi suatu situasi dengan menggunakan simbol huruf. ms10 3.3i
B3D3   Mengendalikan operasi dalam   ungkapan algebra B3D3E1   Mencari :

a)      hasil darab dua   sebutan algebra.

a)      hasil bahagi   dua sebutan algebra.

ms9 3.2i3.2ii
B3D3E2Mempermudahkan ungkapan   algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa. ms10 3.3iv
B3D3E3Mencari nilai suatu ungkapan   algebra dengan menggantikan huruf dengan suatu nombor. ms10 3.3v
B3D3E4   Melakukan operasi :

a)      darab dan   bahagi ke atas ungkapan algebra dengan suatu nombor.

b)      tambah dan   tolak ke atas dua ungkapan algebra.

ms11 3.4i3.4ii

 

B4D3   Mengendalikan operasi yang   melibatkan sebutan algebra B4D3E1Melakukan operasi darab dan   operasi bahagi yang melibatkan sebutan algebra. ms9 3.2iii 

 

BAB 4

 

PERSAMAAN   LINEAR

B1D3   Mengetahui asas persamaan   linear B1D3E1Menyatakan :

 •   sebutan algebra   linear
 •   ungkapan   algebra linear
ms12 4.2i,ii
B2D4   Memahami konsep persamaan   linear B2D4E1   Menyatakan hubung kait di   antara dua kuantiti dengan menggunakan symbol  ‘ = ’ atau   ‘ ¹ ’. ms12 4.1i
B2D4E2Menentukan persamaan yang   diberi adalah :

 •   suatu persamaan   linear.
 •   suatu persamaan   linear dalam satu pembolehubah.
ms12 4.2iii
B3D4   Mengendalikan operasi dalam   persamaan linear B3D4E1   Menulis persamaan linear   dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan sebaliknya. ms12 4.2iv
B3D4E2   Menentukan :

a)      sama ada suatu   nilai merupakan penyelesaian bagi suatu persamaan linear dalam satu   pembolehubah.

b)      b. penyelesaian   bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah secara cuba jaya.

ms13 4.3i4.3ii
B3D4E3   Menyelesaikan persamaan   linear dalam bentuk :

a)      x + a =   b.

b)      xa = b.

c)      ax = b.

d)      d.

di mana a, b, c ialah   integer dan x ialah suatu pembolehubah.

ms13, 14  4.3iii
B4D4   Menyelesaikan persamaan   linear B4D4E1Menyelesaikan persamaan   linear

 •   dalam bentuk ax   + b = c, di mana a, b, c adalah integer dan x ialah suatu   pembolehubah
 •   dalam satu   pembolehubah.
ms14 ms14 4.3iv 4.3v
B5D3   Membuat penyelesaian masalah   dalam konteks persamaan linear B5D3E1   Menyelesaikan masalah yang   melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

ms14 4.3vi

 

BAB 5

 

NISBAH,   KADAR DAN KADARAN

B2D5   Memahami konsep nisbah, kadar   dan perkadaran B2D5E1Membanding :

 •   dua kuantiti   dalam bentuk a : b atau
 •   tiga kuantiti   dalam bentuk a : b : c
ms15ms16 5.1i5.3i
B3D5   Mengendalikan operasi asas   dalam konteks nisbah, kadar dan perkadaran B3D5E1   Menyatakan :

 •   sama ada nisbah   yang diberi adalah setara
 •   nisbah kepada   sebutan terendah
 •   nisbah yang   berkaitan dengan suatu nisbah yang diberi.
ms15 5.1ii
B3D5E2Menyatakan   sama ada kuantiti yang diberi adalah berkadaran.
B4D5   Mengendalikan operasi untuk   mencari nisbah, kadar dan perkadaran B4D5E1   Mencari nilai suatu kuantiti   bila diberi :

 1.   nisbah dua   kuantiti dan nilai satu kuantiti yang lain.

a)      nisbah dan   hasil tambah dua kuantiti tersebut.

ms15 5.2iii, 5.2iv 
B4D5E2Mencari nisbah bagi a : b : c   bila diberi nisbah bagi  a : b dan b :   c. ms16 5.3v
B4D5E3   Mencari nilai suatu kuantiti   bila diberi :

a)      nisbah bagi   tiga kuantiti dan nilai satu daripada kuantiti tersebut.

b)      nisbah dan   hasil tambah tiga kuantiti.

c)      nisbah dan beza   dua drpd tiga kuantiti tersebut.

B4D5E4Mencari hasil tambah :

 •   dua kuantiti   bila diberi nisbah bagi kuantiti-kuantitinya dan beza antara kuantiti   tersebut.
 •   tiga kuantiti   bila diberi nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti.
B5D4   Membuat penyelesaian masalah   dalam konteks nisbah, kadar dan perkadaran B5D4E1   Menyelesaikan masalah yang   melibatkan :

a)      nisbah dan   perkadaran.

b)      nisbah dalam   tiga kuantiti.

ms16ms17 5.2vi5.3

 

BAB 6

TEOREM  PYTHAGORAS

B1D4   Mengetahui asas Teorem   Pythagoras B1D4E1Menyatakan hipotenus bagi   segi tiga bersudut tegak. ms18 6.1i
B2D6   Memahami Teorem Pyhtagoras   dalam segi tiga bersudut tegak B2D6E1Menentukan hubungan di antara   panjang sisi-sisi sebuah segi tiga bersudut tegak. ms18 6.1ii
B3D6   Menggunakan teorem   Phythagoras dalam segitiga bersudut tegak B3D6E1Menentukan sama ada sebuah   segi tiga itu merupakan segi tiga bersudut tegak. ms18 6.2i
B4D6   Menggunakan teorem   Phythagoras untuk menghitung panjang suatu sisi dalam segi tiga bersudut   tegak B4D6E1   Menghitung :

a)      panjang sisi   yang tidak diketahui bagi segi tiga bersudut tegak

b)      panjang sisi   bagi suatu rajah

dengan menggunakan Teorem   Pythagoras.

ms18 6.1iii6.1iv

 

B5D5   Menggunakan teorem   Phythagoras dalam penyelesaian masalah melibatkan segitiga bersudut tegak

 

B5D5E1Menyelesaikan masalah yang   melibatkan:

a)      Teorem   Pythagoras.

b)      akas Teorem   Pythagoras.

ms18 6.2ii6.1v

 

BAB 7

PEMBINAAN GEOMETRI

B3D7   Membuat binaan asas geometri B3D7E1   Membina tembereng garis   dengan ukuran yang diberi.

 

ms19 7.1i
B4D7   Membuat binaan melibatkan   gabungan ciri-ciri asas pembinaan geometri B4D7E1Membina suatu segi tiga bila   diberi panjang setiap sisi. ms19 7.1ii
B4D7E2   Membina :

a)      garis pembahagi   dua sama serenjang bagi satu tembereng garis yang diberi.

b)      garis serenjang   kepada suatu garis dan melalui satu titik yang terletak pada garis tersebut.

c)      garis serenjang   kepada suatu garis dan melalui satu titik yang tidak terletak pada garis   tersebut.

ms19  7.1iii
B4D7E3   Membina :    a)   sudut 60o dan 120o

b)       pembahagi dua sama sudut.

ms19 7.1iv
B5D6   Membina segi tiga dan segi   empat melibatkan gabungan ciri-ciri asas pembinaan geometri B5D6E1   Membina:

a)      segi tiga yang   diberikan satu sisi dan dua sudut.

b)      segi tiga yang   diberikan dua sisi dan satu sudut.

c)      garisan selari.

d)      segi empat   selari yang diberikan ukuran sisi dan sudut.

ms19ms20

 

7.1v7.1vi

 

BAB 8

 

KOORDINAT

B1D5   Mengetahui perkara asas dalam   satah Cartesan. B1D5E1Menyatakan paksi-x, paksi-y   dan asalan pada satah Cartesan. ms21 8.1i
B2D7   Memahami konsep koordinat B2D7E1Menandakan nilai pada   kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi pada paksinya. ms21 8.2i
B2D7E2 Menyatakan   titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik. ms23 8.4i
B3D8   Menggunakan ciri-ciri asas   koordinat dalam satah Cartesan B3D8E1   Memplot titik dan nyatakan

a)      koordinat   titik-titik yang jaraknya dari paksi-y dan paksi-x diberi.

b)      jaraknya dari   paksi-y dan paksi-x, koordinat titik-titik tersebut diberi.

c)      koordinat bagi   titik-titik pada satah Cartesan

ms21 8.1ii 8.1iii
B3D8E2   Menyatakan skala yang   digunakan pada paksi-paksi di mana skala pada paksi-paksi itu adalah:

a)      sama.

b)      tidak sama.

ms21 8.2ii
B3D8E3Menandakan dan menyatakan   koordinat bagi suatu titik berdasarkan skala yang diberi ms22 8.2iv
B3D8E4Mencari jarak di antara dua   titik yang mempunyai :

a)      koordinat-y yang   sama.

b)      koordinat-x yang   sama.

ms22 8.3i
B3D8E5Mencari koordinat titik   tengah bagi suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang mempunyai :

a)      koordinat-y yang   sama.

b)      koordinat-x yang   sama.

ms23 8.4ii 
B4D8   Menggunakan ciri-ciri   koordinat dalam satah Cartesan dalam konteks jarak dan titik tengah B4D8E1Mencari jarak antara dua   titik dengan menggunakan Teorem Pythagoras. ms22 8.3ii
B4D8E2 Mencari koordinat   titik tengah bagi garis yang menyambungkan dua titik. ms23 8.4iii
B5D7   Membuat penyelesaian masalah   menggunakan ciri-ciri koordinat dalam satah Cartesan

 

B5D7E1Menyelesaikan masalah yang   melibatkan

koordinat, jarak di antara   dua titik dan titik tengah.

ms22ms23

 

8.2vi8.3iii

8.4iv

 

BAB 9

 

LOKUS   DALAM DUA DIMENSI

B3D9   Mengendalikan konsep asas   lokus dalam dua dimensi B3D9E1Menghurai dan melakar lokus   bagi suatu titik yang bergerak. ms24 9.1i
B3D9E2   Menentukan lokus bagi   titik-titik dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari :

a)      satu titik   tetap.

b)      dua titik   tetap.

c)      suatu garis   lurus.

d)      dua garis lurus   yang bersilang.

ms24  9.1ii
B4D9   Membina lokus dalam dua   dimensi berdasarkan ciri tertent B4D9E1   Membina lokus bagi   titik-titik dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari:

a)      satu titik   tetap.

b)      dua titik   tetap.

c)      suatu garis   lurus.

d)      dua garis lurus   yang bersilang.

ms24 9.1iii
B5D8   Menentukan persilangan dua   lokus melalui pembinaan lokus dalam dua dimensi berdasarkan ciri tertentu B5D8E1Menentukan persilangan dua   lokus dengan melukis kedua-dua lokus itu dan menanda titik / titik-titik   persilangan yang memenuhi syarat kedua-dua lokus itu.

 

ms25 9.2i

 

BAB 10

BULATAN

B1D6   Mengetahui konsep asas   bulatan B1D6E1   Menyatakan bulatan sebagai   satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap. ms26 10.1i
B2D8   Memahami bahagian-bahagian   bulatan B2D8E1   Melabel bahagian-bahagian   bulatan:

a)      pusat bulatan                  e)   perentas

b)      lilitan                                f)   lengkok

c)      jejari                                g)  sektor

d)      diameter                         h)   tembereng

ms26 10.1ii
B3D10   Melukis bulatan berdasarkan   ciri-ciri yang diberi B3D10E1Melukis satu bulatan   berdasarkan

a)      jejari dan   pusat

b)      diameter

c)      diameter yang   melalui suatu titik tertentu. dalam bulatan dan pusat

d)      perentas yang   melalui suatu titik pada lilitan bulatan dan jarak

e)      sektor atau   saiz sudut pada pusat bulatan dan jejari yang diberi.

ms26 10.1iii 
B3D11   Mengendalikan algoritma   berkaitan lilitan dan luas bulatan B3D11E1Menghitung lilitan bulatan   berdasarkan diameter atau jejari yang diberi ms27 10.2ii10.2iii
B3D11E2Menghitung panjang lengkok   berdasarkan sudut sektor dan jejari yang diberi ms28 10.3i10.3ii
B3D11E3Menghitung luas bulatan   berdasarkan diameter atau jejari yang diberi ms28 10.4i 10.4ii
B3D11E4Menghitung luas sektor   berdasarkan jejari dan sudut pada pusat bulatan yang diberi

 

ms29 10.5i10.5ii

 

B4D10   Menggunakan rumus dan   pembinaan geometri mencari ciri-ciri bulatan berdasarkan kriteria yang diberi B4D10E1Menentukan :    a)   pusat         b)     jejari

bagi bulatan yang diberi   dengan menggunakan kaedah pembinaan geometri.

ms27 10.1iv
B4D10E2Menghitung :

a)      jejari dan   diameter diberi lilitan bagi satu bulatan.

b)      sudut sektor   diberi panjang lengkok dan jejari bulatan.

c)      panjang jejari   bulatan diberi panjang lengkok dan sudut sektor.

d)      jejari dan   diameter diberi luas bagi satu bulatan.

e)      sudut sektor   diberi jejari dan luas bulatan.

f)       jejari diberi   luas sektor dan sudut sektor.

ms27ms28

ms28

ms28

ms29

ms29

10.2iv10.3iii

10.3iv

10.4iii

10.5iii

10.5iv

B5D9   Membuat penyelesaian masalah   dalam bulatan menggunakan rumus dan berdasarkan kriteria yang diberi B5D9E1   Menyelesaikan masalah yang   melibatkan :

a)      lilitan   bulatan.

b)      lengkok suatu   bulatan.

c)      luas bulatan.

d)      luas sektor dan   luas bulatan.

ms27ms28

ms29

10.2v10.3v

10.4v

B5D9E2Menghitung luas   bulatan yang diberi lilitan dan sebaliknya.

 

ms29 10.4iv

 

BAB 11

 

PENJELMAAN

 

 

B1D7   Mengetahui asas penjelmaan B1D7E1   Menyatakan penjelmaan sebagai   padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah. ms30 11.1i
B2D9   Memahami konsep penjelmaan   dan mengenalpasti jenis-jenis penjelmaan B2D9E1   Mengenalpasti objek dan   imejnya bagi suatu penjelmaan yang diberi. ms30 11.1ii
B2D9E2Mengenalpasti :    a)   translasi          b)  pantulan.                                     c)  putaran. ms30ms31

ms32

11.2i11.3i

11.4i

B2D9E3   Mengenalpasti

 •   sama ada suatu   penjelmaan sebagai isometri
 •   sama ada dua   rajah adalah kongruen.
ms33 11.5i11.5ii

11.6i

B3D12   Mengenalpasti ciri-ciri   penjelmaan dan menentukan imej B3D12E1Menentukan:

a)      imej suatu   objek di bawah suatu translasi yang diberi.

b)      ciri-ciri   translasi.

 

ms30 11.2ii11.2iv
B3D12E2Menentukan :

a)      imej suatu   objek di bawah suatu pantulan pada garisan yang diberi.

b)      ciri-ciri   pantulan.

c)      imej suatu   objek apabila paksi pantulan diberi.

d)      d. paksi   pantulan berdasarkan objek dan imej yang diberi.

ms31 11.3ii11.3iii

11.3iv

B3D12E3Menentukan :

a)      imej suatu   objek di bawah suatu putaran berdasarkan pusat, sudut dan arah putaran yang   diberi.

b)      ciri-ciri   putaran.

c)      i.  imej objek apabila pusat, sudut dan arah
putaran diberi.

ii. pusat,   sudut dan arah putaran berdasarkan objek dan imej yang diberi.

ms32 11.4ii11.4iii

11.4iv

 

B3D12E4Membina pola menggunakan   isometri. ms33 11.5iii
B3D12E5Mengenalpasti kekongruenan di   antara dua rajah sebagai satu daripada ciri-ciri isometri. ms33 11.6ii
B3D12E6Menentukan   ciri-ciri sisi empat berdasarkan pantulan dan putaran. ms33 11.7i
B4D11   Menghuraikan penjelmaan dan   menentukan imej atau objek B4D11E1a)  Menghuraikan translasi dengan menyatakan   arah dan jarak pergerakan juga dalam bentuk

b)  Menentukan   koordinat bagi :

i.   imej, bila diberi koordinat objek.

ii.  objek,   bila diberi koordinat imej

di bawah   satu translasi.

ms30 11.2iii

11.2v

B4D11E2a)      Menghuraikan   pantulan bila diberi objek dan imej.

b)      Menentukan   koordinat bagi :

i.   imej,   bila diberi koordinat objek

ii.  objek,   bila diberi koordinat imej

di bawah satu pantulan.

ms31 11.3vi11.3v
B4D11E3a)      Menghuraikan   putaran bila diberi objek dan imej.

b)      Menentukan   koordinat bagi :

 1.    imej, bila diberi koordinat objek
 2.   objek, bila   diberi koordinat imej

di bawah satu putaran.

ms32 11.4vi11.4v
B4D11E4Menyelesaikan   masalah melibatkan ciri kongruen. ms33 11.6iii
B5D10   Membuat penyelesaian masalah   dalam penjelmaan B5D10E1Menyelesaikan masalah yang   melibatkan :

a)   translasi.                       c)   putaran

b)   pantulan.

 

ms31ms32

ms33

11.2vi11.3vii

11.4vii

 

BAB 12

PEPEJAL GEOMETRI II

B2D10   Memahami ciri-ciri pepejal   geometri B2D10E1Menyatakan

 •   ciri-ciri   geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera
 •   bilangan   permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon
ms34 12.1i
B3D13   Mengenalpasti pepejal   berdasarkan ciri yang diberi serta menggunakan rumus untuk mencari luas   permukaan pepejal B3D13E1Menyatakan jenis-jenis   pepejal berdasarkan bentangan yang diberi. ms34 12.2ii
B3D13E2Menghitung luas permukaan   bagi :

a)      prisma               d)   kon

b)      piramid              e)   sfera

c)      silinder

dengan menggunakan rumus.

ms34 12.3ii
B4D12   Menyelesaikan masalah   melibatkan pepejal geometri B4D12E1Melukis bentangan bagi   prisma, piramid, silinder dan kon. ms34 12.2i
B4D12E2Membina model pepejal   geometri apabila suatu bentangan diberi. ms34 12.2iii
B4D12E3Menghitung ukuran :

a)      panjang                        d)   jejari

b)      tinggi                            e)   diameter

c)      tinggi   hipotenus

bagi pepejal bila diberi luas   permukaan dan maklumat lain yang berkenaan.

ms35 12.3iv
B5D11   Membuat penyelesaian masalah   yang melibatkan pepejal geometri B5D11E1Menyelesaikan masalah yang   melibatkan luas permukaan pepejal geometri.

 

 

BAB 13

 

STATISTIK

 

B2D11   Memahami konsep asas data   dalam statistik B2D11E1Membuat pengkelasan data   berdasarkan yang mana boleh dikumpulkan secara :   a)   mengira.

b)      mengukur.

ms36 13.1i
B3D14   Mendapatkan maklumat asas   daripada data statistik B3D14E1Mengumpul dan merekod data   secara sistematik. ms36 13.1ii
B3D14E2Menentukan :

a)      kekerapan   sesuatu data / nilai.

b)      data yang   mempunyai kekerapan terendah.

c)      data yang   mempunyai kekerapan tertinggi.

ms36 13.2i13.2ii
B3D14E3Memperoleh maklumat dari :

a)      jadual   kekerapan.        c)  carta palang.

b)      piktogram.                   d)  graf garis.

ms36s37

ms37

ms37

13.2iv13.3ii

13.3v

13.3viii

B4D13   Mewakilkan data dalam jadual,   piktograf, carta palang dan graf garis B4D13E1Penyusunan data dengan   membina :

a)      jadual   gundalan.

b)      jadual   kekerapan.

ms36  13.2iii
B4D13E2Membina :  a)   piktograf

b)   carta palang

c)   graf   garis

untuk mewakilkan data.

ms37 13.3i, 13.3iv 13.3vii 
B5D12   Membuat penyelesaian masalah   yang melibatkan perwakilan graf dan carta statistik B5D12E1Menyelesaikan masalah yang   melibatkan :

a)      piktograf.                   c)  graf garis.

b)      carta palang.

 

ms37 13.3iii 13.3vi 13.3ix
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s