RPH MINGGU 14 – 15 (31.03.14 – 07.04.14)

MINGGU 14  (31.03.14 – 04.04.14)

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 02.04.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 3. UNGKAPAN ALGEBRA II
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

3.4 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan ungkapan algebra.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Melaksanakan:

a) penambahan

b) penolakan

yang melibatkan dua ungkapan algebra.

ii. Mempermudahkan ungkapan algebra.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Tambah dan tolak ungkapan algebra dengan membuang tanda kurung dan mengumpul sebutan serupa.

ii. Mempermudahkan ungkapan algebra seperti:

a) 3x – (7x – 5x)

b) 5(x + 2y) – 3(2x – 2y)

c) 1/2(a + 7b c) + 1/3(4 – b – 2c)

d) 8(3x – 2) + (4x – 6)/2

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar boleh menambah dan menolak ungkapan algebra.
TARIKH : 03.04.14 – KHAMIS

MASA   : 3.25 – 4.35 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.1 Memahami dan menggunakan konsep kesamaan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol „=‟ atau „≠‟.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Menggunakan contoh konkrit untuk menerangkan simbol „=‟ dan „≠‟.

iii.   Membincangkan kes-kes seperti:

a) Jika a = b, maka b = a.

Contoh:

2 + 3 = 4 + 1, maka

4 + 1 = 2 + 3

b) Jika a = b dan b = c, maka a = c.

Contoh:

4 + 5 = 2 + 7 dan

2 + 7 = 3 + 6, maka 4 + 5 = 3 + 6

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat memahami konsep persamaan.
DATE : 04.04.14 – JUMAAT

TIME : 5.10 – 5.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Mengenal sebutan algebra linear.

ii. Mengenal ungkapan algebra linear.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Membincangkan kenapa sebutan dan ungkapan algebra yang diberi adalah linear.

ii.   Mengenal pasti sebutan linear daripada senarai sebutan yang diberi.

Contoh:

3x, xy, x2

3x ialah sebutan linear.

ii. Memilih ungkapan linear daripada senarai ungkapan algebra yang diberi.

Contoh:

2x + 3, x – 2y, xy + 2, x2  1

2x + 3, x – 2y ialah ungkapan linear.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat membezakansebutan dan ungkapan algebra yang diberi adalah linear.

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 01.04.14 – SELASA

MASA   : 5.10 – 6.20 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 3. UNGKAPAN ALGEBRA II
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf.

(ii) Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.

(iii) Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Menggunakan situasi untuk menerangkan konsep ungkapan algebra.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat menentukan bilangan sebutan dan dapat mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.
TARIKH : 03.04.14 – KHAMIS

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 3. UNGKAPAN ALGEBRA II
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa.

(ii) Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat memahami konsep mencari nilai ungkapan algebra dengan mengantikan huruf dengan nombor.
TARIKH : 04.04.14 – JUMAAT

MASA : 5.45 – 6.20 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 3. UNGKAPAN ALGEBRA II
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

3.4 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan ungkapan algebra.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mendarab dan membahagi ungkapan algebra dengan suatu nombor.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Menggunakan situasi untuk menerangkan pengiraan yang melibatkan ungkapan algebra.

a) 8(3x – 2)

b) (4x – 6) ÷ 2 or 2 6 4 x

iii. Mengkaji kenapa

8(3x – 2) = 24x – 16.

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Hanya beberapa orang pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan hasil pembelejaran yang diharapkan.

 

 

 

WEEK 14  (31.04.14 – 04.04.14)

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 31.04.14 – MONDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (70 MINUTES)

Learning area 6.     ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.2 Understand and use the concept of factorisation of Algebraic expressions to solve problems.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Factorise algebraic expressions:

b) the difference of two squares.

ii. Factorise and simplify algebraic fractions.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection Students understand the concept of factorisation of Algebraic expressions (on learning outcomes)
DATE : 01.04.14 – TUESDAY

TIME : 3.35 – 4.35 (70 MINUTES)

Learning area 6.     ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.3 Perform addition and subtraction on algebraic fractions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Add or subtract two algebraic fractions with the same denominator.

ii. Add or subtract two algebraic fractions with one denominator as a multiple of the other denominator.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection Students can add or subtract any two algebraic fractions.
DATE : 04.04.14 – FRIDAY

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINUTES)

Learning area 6.     ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.3 Perform addition and subtraction on algebraic fractions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Add or subtract two algebraic fractions with denominators:

a) without any common factor

b) with a common factor.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection Students can perform addition and subtraction on algebraic fractions. (base on learning outcomes)

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 31.03.14 – MONDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

Learning area 5 INDICES
Learning objective(s) Students will be taught to :

5.3. Perform computation involving division of numbers in index notation.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i.   Verify

ii. Simplify division of:

a) numbers

b) algebraic terms

expressed in index notation with the same base.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 02.04.14 – WEDNESDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (35 MINUTES)

Learning area 5 INDICES
Learning objective(s) Students will be taught to :

5.4. Perform computations involving raising numbers and algebraic terms in index notation to a power.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i.    Derive

  1. Simplify:

a) numbers

b) algebraic terms

expressed in index notation raised to a power.

  1. Simplify multiplication and division of:

a) numbers

b) algebraic terms

expressed in index notation with different bases raised to a power.

  1. Perform combined operations involving multiplication, division, and raised to a power on:

a) numbers

b) algebraic terms.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Respect
Teaching aid(s) Text book, worksheet , calculator.
Reflection  
DATE : 03.04.14 – THURSDAY

TIME : 5.10 – 6.20 (70 MINUTES)

Learning area 5 INDICES
Learning objective(s) Students will be taught to :

5.5. Perform computation involving negative indices.

5.6. Perform computation involving fractional indices.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i.  Verify

ii.  State and vice versa.

iii.  Perform combined operations of multiplication, division and raising to a power involving negative indices on:

a) numbers

b) algebraic terms.

  1. Verify
  2. State  and vice versa.
  3. Find the value of
  4. State as:

a)

b)

 

Learning activity Examples and exercises

Explore laws of indices using repeated multiplication and calculators.

Noble value(s) Hard working
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  

 

 

 

 

MINGGU 15  (07.04.14 – 11.04.14)

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 07.04.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah:

(a) persamaan linear.

(b) persamaan linear dalam satu pembolehubah.

ii. Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan begitu juga sebaliknya.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Memilih persamaan linear daripada senarai persamaan yang diberi.

 

Contoh:

x + 3 = 5, x – 2y = 7, xy = 10

x + 3 = 5, x – 2y = 7 ialah persamaan linear.

x + 3 = 5 ialah persamaan linear dalam satu pembolehubah.

iii.   Melibatkan contoh daripada situasi harian.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 10.04.14 – KHAMIS

MASA   : 3.25 – 4.35 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.3 Memahami konsep penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menentukan sama ada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi.

ii. Menentukan penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan kaedah cuba-jaya.

iii. Menyelesaikan persamaan dalam bentuk:

(a) x + a = b

(b) x a = b

(c) ax = b

(d) a/x = b

apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii.   Menggunakan contoh konkrit untuk menerangkan penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah.

Contoh :

Kaitkan

x + 2 = 5 dengan  + 2 = 5.

ii. Menyelesai dan menentusahkan persamaan linear dalam satu pembolehubah melalui pemerinyuan dan cubaan sistematik, menggunakan nombor bulat, dengan dan tanpa penggunaan kalkulator.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
DATE : 11.04.14 – JUMAAT

TIME : 5.10 – 5.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.3 Memahami konsep penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menyelesaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c, apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 08.04.14 – SELASA

MASA   : 5.10 – 6.20 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 3. UNGKAPAN ALGEBRA II
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

3.4 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan ungkapan algebra.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Melaksanakan:

a) penambahan

b) penolakan

yang melibatkan dua ungkapan algebra.

ii. Mempermudahkan ungkapan algebra.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Tambah dan tolak ungkapan algebra dengan membuang tanda kurung dan mengumpul sebutan serupa.

ii. Mempermudahkan ungkapan algebra seperti:

a) 3x – (7x – 5x)

b) 5(x + 2y) – 3(2x – 2y)

c) 1/2(a + 7b c) + 1/3(4 – b – 2c)

d) 8(3x – 2) + (4x – 6)/2

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 10.04.14 – KHAMIS

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.1 Memahami dan menggunakan konsep kesamaan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol „=‟ atau „≠‟.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Menggunakan contoh konkrit untuk menerangkan simbol „=‟ dan „≠‟.

iii.   Membincangkan kes-kes seperti:

a) Jika a = b, maka b = a.

Contoh:

2 + 3 = 4 + 1, maka

4 + 1 = 2 + 3

b) Jika a = b dan b = c, maka a = c.

Contoh:

4 + 5 = 2 + 7 dan

2 + 7 = 3 + 6, maka 4 + 5 = 3 + 6

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 11.04.14 – JUMAAT

MASA : 5.45 – 6.20 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Mengenal sebutan algebra linear.

ii. Mengenal ungkapan algebra linear.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Membincangkan kenapa sebutan dan ungkapan algebra yang diberi adalah linear.

ii.   Mengenal pasti sebutan linear daripada senarai sebutan yang diberi.

Contoh:

3x, xy, x2

3x ialah sebutan linear.

ii. Memilih ungkapan linear daripada senarai ungkapan algebra yang diberi.

Contoh:

2x + 3, x – 2y, xy + 2, x2  1

2x + 3, x – 2y ialah ungkapan linear.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  

 

 

 

WEEK 15  (07.04.14 – 11.04.14)

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 07.04.14 – MONDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (70 MINUTES)

Learning area 6.     ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.4 Perform multiplication and division on algebraic fractions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Multiply two algebraic fractions involving denominator with:

a) one term

b) two terms.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 08.04.14 – TUESDAY

TIME : 3.35 – 4.35 (70 MINUTES)

Learning area 6.     ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.4 Perform multiplication and division on algebraic fractions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Divide two algebraic fractions involving denominator with:

a) one term

b) two terms

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 11.04.14 – FRIDAY

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINUTES)

Learning area 6.     ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.4 Perform multiplication and division on algebraic fractions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Perform multiplication and division of two algebraic fractions using factorization involving common factors and the different of two squares.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 07.04.14 – MONDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

Learning area 5 INDICES
Learning objective(s) Students will be taught to :

5.6. Perform computation involving fractional           indices.

 

5.7. Perform computation involving laws of indices

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Perform combined operations of multiplications, divisions and raising to a power involving fractional indices on :

a) numbers

b) algebraic terms

ii.   Find the value of .

iii. Perform multiplication, division, raised to a power or combination of these operations on several numbers expressed in index notation.

iv. Perform combined operations of multiplication, division and raised to a power involving positive, negative and fractional indices.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 09.04.14 – WEDNESDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (35 MINUTES)

Learning area 6.   ALGEBRAIC EXPRESSIONS III ii
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.1 Understand and use the concept of expanding brackets.

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Expand single brackets.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Respect
Teaching aid(s) Text book, worksheet , calculator.
Reflection  
DATE : 10.04.14 – THURSDAY

TIME : 5.10 – 6.20 (70 MINUTES)

Learning area 6.   ALGEBRAIC EXPRESSIONS III
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.1 Understand and use the concept of expanding brackets.

Learning outcome(s) Students will be able to :

ii. Expand two brackets.

Include:   (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd

(a + b)(a + b)

(a b)(a b)

(a + b)(a b)

(a b)(a + b)

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Hard working
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s